Month: August 2017

“אכיפה בארה”ב של פס”ד ישראלי – לפעמים “נו-בריינר

© Sherby & Co., Advs.

לאחרונה בית משפט מדינתי בעיר ניו-יורק (בתיק 655213/2016) אכף פסק-דין ישראלי בסך של 16 מיליון ₪ שניתן כנגד תושב ניו-יורקי. הפסק הישראלי ניתן בהקשר של סכסוך בנוגע לבעלות בנכסי נדל”ן בארה”ב.  בנוסף למתן פסק לפיו על הנתבע לשלם 16 מיליון ₪, נקבע ע”י בית המשפט המחוזי במחוז המרכז (לוד)

המשך לקרוא…