Month: June 2016

מעורב בהליך משפטי בניו-יורק? כבר אין צורך לבקר ברחוב הירקון

© Sherby & Co., Advs.

לאחרונה חל שינוי בדין הפרוצדוראלי של מדינת ניו-יורק שיקל על בעלי-דין ועדיהם הנמצאים מחוץ לארה”ב. כל שנה עשרות חברות ישראליות ו/או חברות בנות שלהן מעורבות בהליכים משפטיים בארה”ב, וחלק גדול מהתיקים הנ”ל נפתחו בבתי משפט במדינת ניו-יורק. עד לאחרונה כשהיה צורך לבעל-דין (או עד) להגיש תצהיר בקשר להליך מקדמי

המשך לקרוא…