Month: October 2016

?לחברה שלכם יש עובדים בקליפורניה

© Sherby & Co., Advs.

[שינויים בחוק [חלק שני כפי שדיווחנו בפוסט ביום 05.10.16, יחולו שינויים מהותיים בדין הקליפורני בהקשר של הסכמי עבודה. להן מספר טיפים עבור כל חברה ישראלית שמעסיקה עובד/ים בקליפורניה: 1             יש לשקול סעיף בוררות במקום סעיף שיפוט: התיקון לחוק הקליפורני אינו מבחין בין סעיף שיפוט זר לבין סעיף בוררות זר.

המשך לקרוא…

יש לכם עובדים בקליפורניה? ייתכן שסעיפי שיפוט וברירת-דין לא יהיו אכיפים

© Sherby & Co., Advs.

[חלק ראשון] לאחרונה המחוקק הקליפורני העביר תיקון לחוק שאוסר על מעביד לכפות על עובד שמתגורר “בעיקר” בקליפורניה להסכים (א) לסעיף שיפוט שקובע פורום לא קליפורני או (ב) לסעיף ברירת-דין שקובע דין לא קליפורני. במידה ועובד קליפורני חותם על הסכם שמכיל סעיף שכזה, תהיה לו זכות לבקש מבית המשפט לבטל

המשך לקרוא…