Category: עובדים בארה”ב

?לחברה שלכם יש עובדים בקליפורניה

© Sherby & Co., Advs.

[שינויים בחוק [חלק שני כפי שדיווחנו בפוסט ביום 05.10.16, יחולו שינויים מהותיים בדין הקליפורני בהקשר של הסכמי עבודה. להן מספר טיפים עבור כל חברה ישראלית שמעסיקה עובד/ים בקליפורניה: 1             יש לשקול סעיף בוררות במקום סעיף שיפוט: התיקון לחוק הקליפורני אינו מבחין בין סעיף שיפוט זר לבין סעיף בוררות זר.

Continue Reading…

יש לכם עובדים בקליפורניה? ייתכן שסעיפי שיפוט וברירת-דין לא יהיו אכיפים

© Sherby & Co., Advs.

[חלק ראשון] לאחרונה המחוקק הקליפורני העביר תיקון לחוק שאוסר על מעביד לכפות על עובד שמתגורר “בעיקר” בקליפורניה להסכים (א) לסעיף שיפוט שקובע פורום לא קליפורני או (ב) לסעיף ברירת-דין שקובע דין לא קליפורני. במידה ועובד קליפורני חותם על הסכם שמכיל סעיף שכזה, תהיה לו זכות לבקש מבית המשפט לבטל

Continue Reading…

סעיף אי-תחרות במדינת יוטה – תקרה של שנה אחת

© Sherby & Co., Advs.

כאשר אנשי עסקים ישראליים חושבים על מדינות בארצות הברית לעשות בהן עסקים, מדינת יוטה בדרך-כלל משתרכת אחרי מדינות כמו ניו יורק, קליפורניה, פלורידה, טקסס, ומדינות אמריקאיות גדולות אחרות. אף על פי כן, מספר חברות ישראליות עושות עסקים, לרבות באמצעות מיזמים משותפים, עם חברות במדינת יוטה – לדוגמא בתחום האנרגיה

Continue Reading…